Kérastase Paris

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti nákupu a predaja kozmetického a drogistického tovaru, resp. bližšie vymedzujú a upresňujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a vo svojom platnom znení sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy. Kupujúci vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky súhlasí s Obchodnými podmienkami predávajúceho.

Základné ustanovenia

Predávajúci

MMucha s.r.o.

Čermánske Námestie 1686/7

949 12 Nitra

IČO: 47594381

DIČ: 2023989110

Ochrana osobných údajov

Pre úspešné vybavenie Vašej objednávky potrebujeme o Vás vedieť niekoľko základných informácií. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo. Informácie, ktoré by sa dotýkali priamo úkonov na Vašom účte, sa k nám nedostanú.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar z ponuky predávajúceho a záväzok kupujúceho dohodnutú cenu za objednaný tovar zaplatiť pri prevzatí objednávky od kuriéra formou dobierky, alebo formou osobného odberu.

Ceny

Kompletná ponuka prípravkov s cenami vrátane DPH je uvedená na www.kerastase-kozmetika.sk. Celková cena je súčtom ceny prípravku ( prípravkov ) + poštovné. V prípade osobného odberu je cena bez poštovného. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Objednávka

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený overiť objednávku od kupujúceho emailom, prípadne  telefonickou formou. Ak kupujúci zistí chybu vo svojej objednávke,  môže objednávku opraviť emailom na hocico@ kerastase-kozmetika.sk

Zmluva je uzatvorená momentom jej akceptácie (potvrdenie objednávky), o ktorej bude kupujúci vyrozumený prostredníctvom e-mailu prípadne telefonicky. Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade.

Spôsob platby

Kupujúci môže za tovar zaplatiť formou osobného odberu, dobierkou.

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný  kuriérskou službou DPD  v rámci Slovenskej republiky. Všetky objednávky sú zasielané výlučne s poistením vo výške ceny tovaru v objednávke.

Cena prepravného a balného je 4,50 € pri platbe na dobierku..

Pri objednávke nad 100 € je prepravné a balné zdarma.

Faktúra vystavená predávajúcim na základe zmluvy je daňovým dokladom a je súčasťou každej zásielky.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je 24h do 5 kalendárnych dní od prijatia záväznej objednávky od kupujúceho. Dodacia lehota môže byť predávajúcim predĺžená a to najmä v prípade neočakávaných okolností vzniknutých nezávisle na vôli predávajúceho.

Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom ( neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladov oznámiť predávajúcemu emailom na info@kerastase-kozmetika.sk. Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare, ani za dodanie neúplného množstva tovaru a druhu objednaného tovaru.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji). Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č.108/2000. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000, ktorými sú najmä zmluvy na dodávku zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú kuriérskou spoločnosťou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u kuriéra prepravnej spoločnosti DPD. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Obchodné podmienky platia od 1.11.2013.

 

Kérastase logo